Kinoko 16

เวิร์กช๊อปเล็กๆ แต่สะอาดตามาก ทำงานเป็นระบบครับ มีคอมพิวเตอร์ใช้เช็คและจองคิวงาน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *