engers2

หน้าแข้งชิดท้อง!? จะแอโรกว่านี้ได้อีกไหม สังเกตว่าเอนเจอร์สปั่นกลางถนน ซึ่งทำให้เขาพิพาทกับผู้ตัดสินบ่อยๆ เนื่องจากกฏให้ปั่นข้างทางเท่านั้น (แข่งบนถนนเปิด)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *