Shikoku 1-003

หากกระเป๋าใหญ่เกินกว่าที่จะ X-ray ได้ สายการบินจะขออนุญาตเปิดกระเป๋าเพื่อตรวจสอบ สำหรับคนที่บินมาลงสนามบินคันไซ สามารถนั่งรถบัสของสนามบินมาลงที่เมืองทากามัตซึได้เช่นกัน