IMG_2796

ด้านหน้า ตัวที่ลองนี่เป็นต้นแบบ ยังกีอกๆ แก๊กๆ งานไม่เนี้ยบ เขาบอกตัวจริงวางขายสิ้นปีนี้

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *