Rapha 10

นอกจากเสื้อผ้าแล้วก็ยังประดับประดาไปด้วยเรื่องราวต่างๆ เต็มทั้งร้าน ไม่ว่าจะเป็นรูปประวัติศาสตร์การแข่งขัน รูปวิวทิวทัศน์ภูเขาระดับตำนานในการแข่งขันจักรยานสนามดัง

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *