Rapha 4

เคาน์เตอร์ด้านหลังร้านใช้รถมินิแวนที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ไปแล้ว รถสไตล์นี้ Rapha ชอบใช้ไปเปิด Pop up shop ตามงานแข่งอย่างจิโร และตูร์เดอฟรองซ์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *