Sarto Dinamica SE-17

ช่วงล่างใช้กระโหลก BSA ถึงห้องกระโหลกจะไม่หน้าปึ้กเหมือนเฟรมแข่งขันรุ่นใหม่ๆ แต่ก็ตอบสนองแรงได้ดีทีเดียว

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *