Bike.SCB: เว็บไซต์รวบรวมเส้นทางปั่นในไทยที่อยากให้ไปลองใช้กัน

จะดีแค่ไหนถ้ามีเว็บที่รวมเอาเส้นทางปั่นทั่วไทยพร้อมรายละเอียดการเดินทาง พร้อมใช้งานจริง Bike.SCB จัดให้แล้ว