4116136-3×2-940×627

Peloton เกี่ยวกันล้ม เพราะถนนแคบและนักแข่งมีจำนวนเยอะ เป็นเรื่องธรรมดาในการแข่ง ถ้าต้องเพิ่มทีมเข้ามาอีกหนึ่งทีม จะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นหรือเปล่า?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *